Algemene Voorwaarden & Privacy BeleidBusiness Genius realiseert zich dat lezers van onze blogs en boeken en deelnemers aan de life-changing trainingen ons vertrouwen geven. Transparantie, eerlijkheid en openheid zijn belangrijke waarden in alles wat wij doen. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw  privacy te beschermen en transparant te zijn over de voorwaarden die van toepassing zijn op onze producten, trainingen en diensten. Deze informatie vind je op deze pagina terug.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

Business Genius: Business Genius (www. BusinessGenius.nl en www.BusinessGeniusAcademy.nl), onderdeel van Atmaram en gevestigd te Deurbe, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer bij overeenkomst;

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Business Genius en een Wederpartij waarop Business Genius deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Business Genius, voor de uitvoering waarvan door Business Genius derden dienen te worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Business Genius en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Business Genius niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Business Genius in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

9. Business Genius behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Business Genius zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij de offerte een andere termijn voor aanvaarding bevat.

2. Business Genius kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Business Genius daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Business Genius anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Business Genius niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoering overeenkomst en garanties

1. De overeenkomst tussen Business Genius en Wederpartij komt tot stand door inschrijving voor een programma of aanschaf van een product van Business Genius en betaling van de daarmee gepaard gaande (1e) betaling(stermijn).

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Business Genius derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Business Genius dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Business Genius heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Indien door Business Genius of door Business Genius ingeschakelde derden, waaronder de werknemers van Business Genius, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die personen in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Business Genius zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Business Genius neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de overeenkomst.

6. Er geldt alleen een niet-goed-geld-terug garantie daar waar het expliciet op de verkooppagina van de website van Business Genius aangegeven staat ten tijde van inschrijving voor een programma door Wederpartij. Indien het niet expliciet vermeld staat op de verkooppagina, geldt er geen niet-goed-geld- terug garantie. Een eventuele garantie geldt voor de periode die expliciet vermeld staat op de verkooppagina van desbetreffend product of dienst.

7. Business Genius biedt diensten en producten op het brede gebied van ondernemerschap op basis van eigen expertise en zal steeds met volle inzet en motivatie adviezen verstrekken die naar beste eer en geweten op dat moment de beste kans van slagen voor Wederpartij vertegenwoordigen. Zoals met elke zakelijke transactie bestaat er een risico van kapitaalverlies bij investering in een product of programma van Business Genius en is er geen garantie dat Wederpartij geld zal verdienen als resultaat van deelname aan programma’s of gebruik van producten van Business Genius. Op Business Genius rust nimmer een resultaatsverplichting.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Business Genius is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Business Genius ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Business Genius kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

- Business Genius behoudt zich deze bevoegdheid voor zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling in een dergelijk geval, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

2. Voorts is Business Genius bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Business Genius kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op basis van nalatigheid van de Wederpartij, dan zijn de vorderingen van Business Genius op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Business Genius de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Business Genius tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Business Genius gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Business Genius kan naar eigen inzicht en goeddunken de overeenkomst verbreken en deelname aan een programma limiteren, uitstellen of beëindigen zonder terugbetaling of kwijtschelding van nog te incasseren maandelijkse betalingen indien Wederpartij verstorend wordt of moeilijk om mee te werken, zich niet aan de richtlijnen van het programma houdt of deelname van andere deelnemers aan het programma verstoort of onveilig maakt.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Business Genius om andere redenen dan bij punt 6 genoemd, zal Business Genius de door Wederpartij reeds betaalde bedragen naar rato van de totale investering in het programma, terugbetalen.

8. Indien de Wederpartij een halfjaar- of jaarprogramma afneemt bij Business Genius, verbindt Wederpartij zich voor het volledige jaar aan dat programma. Indien Wederpartij toch besluit tijdens het jaar het programma niet te volmaken is de Wederpartij alsnog gehouden aan het voldoen van de investering van het gehele jaarprogramma voor zover dat op dat moment nog niet is voldaan. Deze verplichting geldt ongeacht of Wederpartij daadwerkelijk meedoet of voltooit en is ongeacht of Wederpartij betaalt in één keer of in termijnen. Er wordt geen teruggave gedaan van reeds betaalde bedragen.

9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Business Genius vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Business Genius op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Business Genius is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle vanbuitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Business Genius geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Business Genius niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Business Genius of van derden daaronder begrepen. Business Genius heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Business Genius zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Business Genius kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Als Business Genius ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Business Genius recht op vergoeding naar rato van het totale bedrag van de overeenkomst. Indien Wederpartij op dat moment reeds meer heeft voldaan dan uiteindelijk op basis van het slechts gedeeltelijk geleverde is verschuldigd, is Business Genius verplicht het door Wederpartij teveel betaalde bedrag terug te storten.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden direct bij aanschaf, inschrijving of bestelling via de website van Business Genius c.q. Business Genius Academy. Indien er sprake is van een andere wijze van bestellen of inschrijven, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Business Genius aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Business Genius aangegeven. Alleen wanneer dit voor aanvang van de overeenkomst is afgesproken, kan er sprake zijn van periodiek factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Deelname van Wederpartij aan betreffende programma zal alsdan per direct stoppen. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Business Genius heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Het stopzetten van deelname door Wederpartij aan het programma waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, ontheft Wederpartij niet van het voldoen van de totaal verschuldigde som voor het volledige programma.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Business Genius verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Wederpartij zijn alle vorderingen van Business Genius en de verplichtingen van Wederpartij jegens Business Genius onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

1. Alle door Business Genius in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en digitale bestanden blijven eigendom van Business Genius totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Business Genius gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Business Genius geleverde digitale bestanden en fysieke materialen vallen onder het gebruikelijke auteursrecht. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van Business Genius, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Business Genius toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3. Business Genius heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

4. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Business Genius veilig te stellen.

Artikel 8 Geheimhouding

1. Vertrouwelijke informatie, of informatie die vertrouwelijk zou kunnen zijn, gedeeld door deelnemers aan een programma, Business Genius of vertegenwoordiger van Business Genius, mag niet door Wederpartij worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor deze informatie verkregen is. Ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie geldt een geheimhoudingsplicht.

2. Business Genius gaat vertrouwelijk om met bedrijfsinformatie die Wederpartij verstrekt tijdens een direct, individueel en besloten contact. Informatie die door de Wederpartij en door andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld tijdens groepssessies en andere bijeenkomsten en opnames kan worden verspreid onder alle deelnemers van een programma en kan worden toegevoegd aan producten die verkocht worden door Business Genius, zodat nieuwe deelnemers kunnen leren van de beschikbaar gestelde informatie. Business Genius verzoekt al haar deelnemers om vertrouwelijkheid in acht te nemen en de rechten en privacy van andere deelnemers niet te schenden. Business Genius is echter niet aansprakelijk wanneer Wederpartij of andere deelnemers dit verzoek van Business Genius niet respecteren.

3. Wederpartij deelt vertrouwelijke informatie zoals beschreven in dit artikel niet met andere mensen en gebruikt het niet anders dan in een discussie met andere deelnemers aan het programma tijdens programma-sessies.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien Business Genius aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Business Genius of zijn leidinggevende ondergeschikten.

2. Business Genius kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de beoogde resultaten niet worden behaald. Het behalen van resultaten is afhankelijk van de achtergrond, toewijding, verlangen, inzet en motivatie van Wederpartij. Business Genius neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

3. Business Genius is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Business Genius is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Business Genius is niet aansprakelijk voor schade geleden wanneer Business Genius verwijst naar een derde partij of internetsite waar Business Genius goede ervaringen mee heeft. Het is de plicht van de Wederpartij om te verifiëren of de dienstverlening, producten of te downloaden informatie en producten van dergelijke partijen veilig is.

5. Business Genius kan nimmer verantwoordelijk zijn voor schade die voortvloeit uit adviezen die door Business Genius aan Wederpartij zijn verstrekt. Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem uitgevoerde activiteiten, keuzes en werkwijzen.

6. Indien Business Genius aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Business Genius. Indien de verzekeraar van Business Genius niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Business Genius beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. Business Genius is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Business Genius aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Business Genius toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Business Genius is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Business Genius kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.

8. De Wederpartij vrijwaart Business Genius voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Business Genius toerekenbaar is. Indien Business Genius uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Business Genius zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Business Genius partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Business Genius is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Business Genius het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Business Genius (www.BusinessGenius.nl en www.BusinessGeniusAcademy.nl), onderdeel van Atmaram, hierna te noemen Business Genius.

Business Genius respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

​Hoe worden verzamelde gegevens gebruikt?

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Afhankelijk van de dienst/product vragen wij om je email-adres, naam, adresgegevens en/of betaalgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Business Genius of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Business Genius of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van web applicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Hieronder vallen onder ander wordpress plugins zoals Lifter LMS (Learning Management Systeem), MailerLite (Email Marketing Systeem), Quiz and Survey Master (tool om assessments en vragenlijsten te creëren), Zapier (instrument om verschillende instrumenten met elkaar te laten communiceren), Recurpost (software om berichten te plaatsen op Social Media) en Google Analytics.

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers of partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de site van Business Genius. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kunt je contact met ons opnemen:

Business Genius

Reusel 17

5751 WL Deurne

06-5664784

info@businessgenius.nl

Het is goed om je bewust te zijn van het feit dat Business Genius niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Voordat met derden wordt samen gewerkt wordt onderzocht of zij zich houden aan de gebruikelijke gedragsregels inzake privacy gevoelige gegevens. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

>